Logowanie   |   Wybierz jezyk:

regulamin

Regulamin klubu aerosquash

Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usług klubu aerosquash („Klub”) w Warszawie.
2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu  do stosowania jego postanowień.
3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących Klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich Klientów Klubu.
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
5. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
6. Na terenie Klubu zabrania się;
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
b) używania tytoniu
c) wnoszenia i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
d) handlu i akwizycji
e) naklejania i pozostawiania reklam
f) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
7. Obowiązujące godziny otwarcia Klubu są podane na stronie internetowej www.aerosquash.pl. Klienci mogą korzystać z Klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w Klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji Klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 40 zł na rzecz Klubu.
9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z  urządzeń i zajęć w Klubie.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
13. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.
14. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
15. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych, Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
16. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje pracownik Klubu będący na miejscu w momencie zaistnienia spornej sytuacji.
17. Klient ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do właścicieli Klubu.

Regulamin korzystania z kortów i rezerwacji
1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
2. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut, tylko i wyłącznie w przypadku gdy kort nie został wynajęty na kolejną godzinę. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można przez system rezerwacji on-line lub bezpośrednio w recepcji Klubu gotówką lub kartą. W przypadku nieuiszczenia opłaty, rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.
4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non marking”. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmówić Klientowi możliwości wejścia, co wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia opłaty za zarezerwowany kort.
5. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.
6. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
7. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
8. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
10. Zasady rezerwacji kortów:
a) Rezerwacji dokonać można poprzez system rezerwacji on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
b) Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24 godziny przed terminem rezerwacji przez system rezerwacji on-line lub recepcjonistę Klubu . W terminie krótszym niż 24 godziny anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Jeżeli będzie to możliwe Klient otrzyma zwrot uiszczonej opłaty lub jej anulację, w przeciwnym wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów rezerwacji kortu lub jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zarezerwowany kort.
c) Niepojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za zarezerwowany kortu.
7. Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 6 miesięcznym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.

Polityka prywatności
1. Klub przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe, NIP
2. Klub przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach biznesowych związanych z jego działaniem tj. głównie:
a) obsługą rezerwacji
b) oferowaniem swoich produktów i usług
c) wystawianiem dokumentów księgowych
3. Klub przetwarza dane na mocy obowiązujących regulacji prawnych tj. głównie dobrowolnej zgody Klienta oraz uzasadnionego interesu w celu oferowania swoich produktów i usług.
4. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
5. Klub nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych innym osobom lub podmiotom z wyjątkiem przetwarzania danych przez zewnętrzne podmioty w celach działalności Klubu i na jego zlecenie tj. np. dostawca systemu rezerwacji on-line, dostawca systemu fakturowego, podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe, podmioty świadczące usługi doradcze, dostawcy systemów IT lub gdy konieczność przekazania wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6. Klient może w dowolnym momencie poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie, przeniesienie i ograniczenie przetwarzania a także wycofać zgodę na przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.
7. Chęć realizacji ww. praw oraz ewentualne skargi należy kierować do administratora wskazanego poniżej. Osoby fizyczne mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
8. Administratorem danych jest GK Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chodkiewicza 6/22, 02-593 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest tradycyjną drogą listowną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@aerosquash.pl.